Strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego działania, w celach statystycznych, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Warunki przechowywania plików cookies mogą Państwo określić w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzają się Państwo na wykorzystanie plików cookies muszą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Prywatności.


Regulamin

Regulamin portalu kupm.pl

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin przedstawia w szczególności zasady świadczenia na rzecz Użytkowników usług opierających się na umożliwieniu publikowania ofert wynajmu i sprzedaży nieruchomości w portalu kupm.pl.
 2. Użyte w Regulaminie skróty oznaczają:

 1. Ogłoszenie – zamieszczona przez Użytkownika publikacja o ofercie wynajmu/sprzedaży nieruchomości w portalu kupm.pl;

 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która założyła profil na portalu kupm.pl i umieściła w nim swe Ogłoszenie;

 3. Operator - Michał Józefowicz, indywidualny przedsiębiorca wpisany do CEIDG, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „KM Inwestycje Michał Józefowicz” z siedzibą w Warszawie (04-862), ul. Lelewela 16, NIP: 5341814255, REGON: 015308456;

 4. Portal – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą kupm.pl, umożliwiający publikację ogłoszeń sprzedaży/najmu przez Użytkowników, a także przeglądanie wyżej wskazanych ogłoszeń przez osoby odwiedzające stronę www.kupm.ene.pl;

 5. Konto – przydzielona Użytkownikowi rejestrującemu się w portalu kupm.pl za pomocą indywidualnego identyfikatora, część Portalu, którą Użytkownik może administrować w celu publikacji Ogłoszenia sprzedaży/najmu;

 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność publikowanych ogłoszeń, a także za skutki powstałe w wyniku zamieszczenia przez Użytkowników niezupełnych lub nieprawdziwych informacji. Za treść umieszczanych na Portalu ogłoszeń odpowiedzialni są Użytkownicy.

 2. Operator ma prawo odmówić zamieszczenia lub usunięcia Ogłoszenia jeżeli:

 1. Ogłoszenie jest sprzeczne z Regulaminem, prawem, zasadami współżycia społecznego, normami etycznymi lub dobrymi obyczajami;

 2. Ogłoszenie zawiera treści reklamowe;

 3. treść Ogłoszenia lub jego elementy graficzne są sprzeczne z charakterem Portalu;

 4. podano dane kontaktowe Użytkownika w innych polach opisu Ogłoszenia niż specjalnie do tego wyznaczone lub zamieszczono logo w polu przeznaczonym na umieszczenie zdjęcia danej nieruchomości;

 5. Użytkownik zamieścił to samo Ogłoszenie wielokrotnie.

 1. Operator ma prawo do dokonywania poprawek edytorskich do treści Ogłoszeń zamieszczanych na Portalu.

 2. Użytkownicy przyjmują do wiadomości oraz wyrażają zgodę, że zamieszczanie Ogłoszeń na Portalu jest równoznaczna z upublicznieniem danych Użytkownika podanych w Ogłoszeniu, w celu umożliwienia zawarcia transakcji.

 3. Odpowiedzialność Operatora z tytułu wadliwego działania systemu publikowania ofert, niezamieszczenia lub częściowego niezamieszczenia wysłanej oferty lub innych usterek technicznych, jest ograniczona do wysokości opłaty uiszczonej przez danego Użytkownika. Wyżej wskazane ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami.

 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za przerwy w dostępie do Portalu, będące wynikiem awarii łącz telekomunikacyjnych.

 5. Reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Portal powinny być składane Operatorowi niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości, nie dłużej jednak niż 14 dni, na adres e-mail: kontakt@kupm.pl. Reklamacje są rozpatrywanie w ciągu 21 dni roboczych. W przypadku uzasadnionych reklamacji, Operator uzgodni z Użytkownikiem sposób rekompensaty. W przypadku Użytkowników, którzy nie są konsumentami wartość rekompensaty nie może być wyższa niż opłata uiszczona przez Użytkownika.

 6. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub uniemożliwiać sprawne działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Operator zablokuje konto tego Użytkownika.

Rejestracja

 1. Publikacja Ogłoszenia wymaga założenia na stronie internetowej www.kupm.ene.pl/login/rejestracja Konta oraz akceptacji Regulaminu.

 2. Osoby fizyczne w celu utworzenia Konta, obowiązane są wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny poprzez podanie:

 1. imienia i nazwiska;

 2. adresu e-mail;

 3. numeru telefonu kontaktowego;

 4. nazwy Użytkownika

 5. hasła.

 1. Osoby fizyczne korzystające z Portalu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę i adres siedziby działalności gospodarczej oraz Numer Identyfikacji Podatkowej i REGON.

 2. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, może dokonać osoba, która jest uprawomocniona do jej reprezentacji. W celu rejestracji osoba ta obowiązana jest wypełnić odpowiedni formularz poprzez podanie:

 1. swojego imienia i nazwiska;

 2. stanowiska;

 3. adresu e-mail;

 4. numeru telefonu kontaktowego;

 5. pełnej lub skróconej nazwy podmiotu rejestrowanego i adresu jego siedziby numeru NIP, KRS oraz REGON.

 1. Poprzez założenie Konta, Użytkownik oświadcza, że:

 1. zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie;

 2. dobrowolnie przystępuje do korzystania z Konta i usług świadczonych przez Operatora;

 3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

 1. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość służąca do potwierdzenia Rejestracji/Weryfikacji. Wraz z potwierdzeniem Rejestracji/Weryfikacji Użytkownik może korzystać ze swego Konta, a tym samym z usług oferowanych przez Operatora.

 2. W przypadku negatywnej weryfikacji danych Użytkownika, Operator może zrezygnować z zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bądź rozwiązać tę umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 3. Użytkownik może korzystać z Konta po zalogowaniu, tj. po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła.

 4. W trakcie weryfikacji danych Użytkownika, jego Konto nie jest w pełni aktywne, w szczególności Użytkownik:
  a) nie może logować się i uzyskać dostępu do danych dostępnych w zakładce „MOJE KONTO”;
  b) nie może czynnie korzystać z Portalu, tzn. nie może między innymi dokończyć podawania danych, uzupełnić profilu, umieszczać/dodawać ogłoszeń, itp.

 5. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym terminie usunąć Konto, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy zawartej z Operatorem.

 6. W przypadku Ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkowników będących konsumentami rozpoczęcie wykonywania usługi następuje po 14 dniach od dnia zawarcia przez Użytkownika umowy (termin przysługujący konsumentowi na odstąpienie od umowy), chyba że Użytkownik ten wyrazi wolę rozpoczęcia świadczenia usługi przed przysługującym mu terminem na odstąpienie od umowy.

 7. W razie zmiany jakichkolwiek danych Użytkownika podanych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na Portalu. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w czasie rejestracji nazwy Użytkownika.

 8. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta.

 9. Nie jest dozwolone podanie i korzystanie z tymczasowego adresu e-mail.

Zablokowanie konta

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania na czas określony lub nieokreślony Konta jeżeli Użytkownik łamie którekolwiek z postanowień Regulaminu.

 2. W czasie zablokowania Konta wszystkie Ogłoszenia oraz dane profilowe nie są dostępne.

 3. Operator odblokuje Konto po tym, jak Użytkownik zaprzestanie dokonywania naruszeń Regulaminu lub ustanie inna przyczyna będąca podstawą zablokowania Konta.

 4. Po odblokowaniu Konta usunięte Ogłoszenia, nie zostają ponownie umieszczane w Portalu.

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Użytkownik może złożyć wniosek o odblokowanie Konta jeszcze przed ustaniem przyczyny uzasadniającej jego zablokowanie. W takim wypadku Operator ma prawo czasowo lub trwale odblokować Konto.

Zasady publikacji Ogłoszeń

 1. Publikacja Ogłoszenia na Portalu wymaga:

 1. zaakceptowania postanowień Regulaminu;

 2. założenia Konta,

 3. wypełnienia odpowiedniego formularza.

 1. Po zamieszczeniu Ogłoszenia Użytkownik posiada możliwość dokonywania edycji, uzupełniania, usuwania oraz wyboru pakietu promocyjnego bądź opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.

 2. Założenie Konta oraz publikacja Ogłoszenia są równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem na warunkach zawartych w Regulaminie.

 3. Publikacja Ogłoszeń na Portalu jest odpłatna z zastrzeżeniem pkt. 6 lit. c) poniżej. Dodanie Ogłoszenia jest związane z opłatą uzależnioną od wybranej opcji.

 4. Ogłoszenia zamieszczane na Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025).

 5. Użytkownik zamieszczając Ogłoszenie ma do wyboru następujące pakiety:

 1. PAKIET PREMIUM - OPCJA JEDNORAZOWA - Opcja płatna premium umożliwia przekształcenie ogłoszenia w ogłoszenie wyróżnione - PREMIUM. Będzie ono dodatkowo uwidocznione na listach w danej kategorii oraz na listach wyszukiwania. Koszt jednorazowej opcji PREMIUM wynosi 5,00 zł brutto (tj. zawiera podatek VAT 23%). Wykupienie opcji PREMIUM wyróżnia ogłoszenie na 30 dni, licząc od dnia i godziny zapłaty. Ogłoszenie przekształcone na premium automatycznie ma wydłużony czas ważności o 30 dni. W przypadku uruchomienia PREMIUM w Ogłoszeniu, którego ważność się kończy, oznacza to również wydłużenie ważności tego Ogłoszenia o 30 dni.

 2. PAKIET PREMIUM 10 - umożliwia w dowolnym momencie przekształcenie dziesięciu dowolnych Ogłoszeń w Ogłoszenia wyróżnione PREMIUM. Zasady wyróżnienia i czas realizacji są takie same jak w PREMIUM - OPCJA JEDNORAZOWA. Użytkownik może w dowolnym czasie, i w dowolnym Ogłoszeniu uruchomić opcję PREMIUM aż do wykorzystania całości pakietu.

 3. PAKIET DARMOWY - Darmowy pakiet ogłoszeń umożliwia dodanie 5000 ogłoszeń. Ogłoszenia dodane w pakiecie posiadają 30 dniowy termin ważności - aktywności. W przypadku chęci przedłużenia ogłoszenia, oznacza to użycie 1 ogłoszenia z pakietu. Ogłoszenia dodane w ostatnim dniu ważności pakietu darmowego - będą widoczne w serwisie przez następne 30 dni.

 4. Miejsca Banerowe - wyświetlane są przez 30 dni na stronie głównej.Jest to miejsce do zamieszczenia reklamy swojej firmy.Koszt zamieszczenia baneru to 30 zł.netto .Czas emisji 30 dni.

 5. Operator zastrzega możliwość zmiany opłat przewidzianych w pkt. 6 poprzez wprowadzenie cennika świadczonych usług, który zostanie zamieszczony jako załącznik do niniejszego Regulaminu.

 6. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Ta sama nieruchomość w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia zamieszczonego przez określonego Użytkownika.

 7. Dokonanie aktywacji Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika.

 8. Aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się po dokonaniu płatności całej należnej Operatorowi za świadczone usługi kwoty.

Postanowienia końcowe

 1. Operator ma prawo przeniesienia całości lub części swoich praw lub obowiązków wynikających Regulaminu.

 2. W przypadku planowania przez Operatora zakończenia działalności Użytkownicy zostaną o tym powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem, które umożliwi zakończenie wszelkich działań prowadzonych przez nich na Portalu. Użytkownikom zostaną zwrócone środki finansowe (procentowo za niewykorzystany czas) przelewem na wskazany przez nich numer rachunku bankowego. W momencie zakończenia działalności Portalu zostanie on zlikwidowany a wszelkie dane Użytkowników zostaną zapisane na serwerze wewnętrznym należącym do kupm.pl i będą tam przechowywane przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.

 3. Treść Regulaminu, w tym wysokość opłat (PREMIUM) może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Użytkownik zostanie poinformowany poprzez ogłoszenie na stronie głównej Portalu zawierającej m. in. termin ich wejścia w życie, który nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Operatora w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia nowej wersji Regulaminu. Brak akceptacji zmian Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą świadczone przez Operatora na warunkach dotychczasowych, natomiast kolejne aktywacje dokonywane będą na bieżących warunkach.

 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią odmiennie, prawem właściwym dla zawartych przez Użytkownika z Operatorem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, jest prawo polskie, a wszelkie spory powstałe na tle obowiązywania wyżej wskazanych umów, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Operatora.

 5. Na potrzeby zawiadomień związanych z realizacją świadczonych przez Operatora usług, Operator podaje następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@kupm.pl

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie Portalu.

KM inwestycje, Michał Józefowicz
Lelewela 16, 04-862 warszawa